Search Result of "Calculation of broiler production cost"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

โมเดลคำนวณต้นทุนการผลิตไก่เนื้อในประเทศไทย (2013)

ผู้แต่ง:ImgMr.Uthai Kantho, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

นาย อุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์ (สุกร), โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว, ขบวนการผลิตอาหารสัตว์

Resume