Search Result of "COSO 2013"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:สอบบัญชี, บัญชีภาษีอากร

Resume

Img

Researcher

ดร. อุษารัตน์ ธีรธร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

สาขาที่สนใจ:บัญชี, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, ตรวจสอบภายใน, บัญชีภาครัฐ, Business Data Analytics, Big Data, การบริหารความเสี่ยง

Resume