Search Result of "COLOR MEASUREMENT"

About 8 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

An application of spectrophotometer for ADMI color measurement

ผู้แต่ง:ImgJakrapong Suwanboriboon, ImgWanchai Meesiri, ImgDr.WIWAT WONGKOKUA, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Yolk color measurement using image processing and deep learning

ผู้แต่ง:ImgMr.Chanwit Kaewtapee, Assistant Professor, ImgA Supratak,

การประชุมวิชาการ:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Color measurement of yellow sapphire by UV-Vis reflectance spectroscopy

ผู้แต่ง:ImgTipkanon, N., ImgDr.Natthapong Monarumit, Lecturer, ImgLhuaamporn, T., ImgDr.WIWAT WONGKOKUA, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ผลของการเติมผงกากข้าวโพดต่อสมบัติทางกายภาพของวอฟเฟิล

Img

งานวิจัย

สีของโทพาซจากการอาบรังสีอิเล็กตรอน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

นาย ศุภรินทร์ มหาสวัสดิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:เนื้อสัมผัส, ไอศครีม, การแช่เยือกแข็ง, โยเกริต

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับทำนายราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบาลรัฐบาลในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (6)