Search Result of "CLIMATIC FACTORS"

About 17 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษามวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารพืชหลัก และปัจจัยสภาพอากาศที่มีผลต่อกลไกการเปิดปากใบของข้าว มันสำปะหลัง และสับปะรด (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effect of Some Climatic Factors on Sweet Potato Yield)

ผู้เขียน:ImgAdisak Sajjapongse, ImgM.H. Wu

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Field experiment was conducted to evaluate the importance of air temperature, solar radiation and precipitation on root yield and yield components of sweet potato, and to identify optimum planting dates for the different sweet potato varieties, Tainung 66, CN1108-13 and CN1345-8. Planting was done year-round, expect June and July, commencing on 15 January and at 10-day intervals thereafter. The results showed that temperature had significant effects on root size, number of roots/plant and plant survival rate; whereas, solar radiation had a positive relationship with root size only. Precipitation showed a significant effect on root size and number of roots/plant. Multiple nonlinear regression analysis indicated that 81% of the total variation in yield was explained by the variation in the three climatic factors. In general the optimum planting date for the crop was between 16 and 26 March. Planting the crop during this period subjected the plants to cool weather in March and early April during its root formation stage, and to warm weather in late April and May during their root enlargement stage. This climatic condition enhanced root formation and stimulated root enlargement resulting in high yield.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 023, Issue 1, Jan 89 - Mar 89, Page 86 - 92 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวนศาสตร์ระดับชาติ การป่าไม้เพื่อสังคม

หัวเรื่อง:ชีพลักษณ์ใบและปัจจัยภูมิอากาศที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มพูนเนื้อไม้รายเดือนของไม้สัก

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ลักษณะของฝนที่ทำให้เกิดสภาพเสี่ยงอุทกภัยบริเวณลุ่มน้ำน่านตอนบน

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีต่อปริมาณคาร์โบไฮเดรต ไนโตรเจนในใบและการเกิดตาดอกของเงาะโรงเรียน

ผู้เขียน:Imgกวิศร์ วานิชกุล, ImgYongyuth Osotsapa, Imgดร.สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์, ศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, ImgMalee Na Nakorn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Studies on the relationship between total nonstructural carbohydrate and total nitrogen in leaves of rambutan (Nephelium Lappaceum L. cv. Rong Rian) and climatic factors were conducted at Amphoe Khao Saming. Trat Province during November 1987 – January 1988. The results showed that, during the period of water stress (after rainy season), total nonstructural carbohydrate contents in leaves was found to increase until flower bud initiation on the middle of January. Total nitrogen contents seemed to accumulate slowly under water stress condition. However, C/N ratio was increased before flowering period and flower bud initiation was found at the C/N ratio 4.5-4.6

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 024, Issue 1, Jan 90 - Mar 90, Page 8 - 15 |  PDF |  Page 

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของปัจจัยภูมิอากาศและการตัดสางขยายระยะ ต่อการเจริญเติบโตของไม้สนสามใบ สวนป่าดอยบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgขวัญชัย ดวงสถาพร

ประธานกรรมการ:Imgนายสงคราม ธรรมมิญช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวนันทา วาณิชยเศรษฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการลุ่มน้ำ, อุตุนิยมวิทยาพื้นผิว, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม , การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม , การวิเคราะห์ลุ่มน้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธรณีเทคนิค, อุตุ-อุทกวิทยา , ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Resume