Search Result of "CHICKENS"

About 353 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความต้องการสารอาหารของไก่พื้นเมือง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์, Imgนางภคอร อัครมธุรากุล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

comparative metabolism of warfarin in rats and chickens

ผู้แต่ง:ImgMrs.AKSORN SAENGTIENCHAI, Assistant Professor, ImgYoshinori Ikenaka, ImgKensuke P. Watanabe, ImgT. Ishida, ImgMayumi Ishizuka,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลการใช้กวาวเครือขาวในไก่ลูกผสมพื้นเมือง (2006)

ผู้แต่ง:ImgDr.Ornprapun Songserm, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

ผลการใช้กวาวเครือขาวในไก่ลูกผสมพื้นเมือง (2006)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Penpimol Jaturontrasame,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...