Search Result of "C. Wong-Aree"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

ผลของกรดซาลิไซลิกร่วมกับความร้อนทางการค้าต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมี-กายภาพของมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ระหว่างการเก็บรักษา (2015)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.สุริยัณห์ สุภาพวานิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, Imgผศ.สุริยัณห์ สุภาพวานิช

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน

Resume