Search Result of "Buying behaviors"

About 8 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อภาพวาดศิลปะขององค์กร ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งในจังหวัดลพบุรี

ผู้เขียน:Imgศิราณี ตั้งจิระศิลป์

ประธานกรรมการ:Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภค

ผู้เขียน:ImgJuree SUPPANYAKUL

ประธานกรรมการ:Imgดาวรุ่ง ไอยเดช

กรรมการวิชาเอก:Imgชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อปลาปอมปาดัวร์ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgกิ่งไผ่ วิยะนัติ

ประธานกรรมการ:Imgปิติ กันตังกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายบุญเติม ติระวัฒนประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อกระเบื้องเซรามิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgวราภรณ์ นิพัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgนางสุวรรณา ธุวโชติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายไขแสง รักวานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าจกของผู้บริโภคในจังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:ImgPatra CHAIPLATONG

ประธานกรรมการ:Imgนางศรีอรุณ เรศานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุรางค์ เห็นสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางกิริยา กุลชนะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นางสาว กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการ

Resume