Search Result of "Buying Decision"

About 126 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่อาศัยในประเทศไทย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของแบรนด์องค์กรที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อห้องพักอาคารชุดเพื่อการอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดทำการวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
1234567