Search Result of "Business"

About 10314 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

วิวัฒน์กลยุทธ์และความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในระบบนิเวศธุรกิจ กรณีศึกษา: ธุรกิจสายการบินในประเทศไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวทัศน์ ก้องสมุทร, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
12345678910...