Search Result of "Burapat Inceesungvorn"

About 7 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติเชิงแสงและคุณสมบัติเชิงไฟฟ้าของฟิล์มบางเลดแอนติโมนีออกไซด์เพื่อประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์เชิงแสงศักยภาพสูง (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกุวลัย พันธุโรทัย

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

นางสาว กัลยาวัสถ์ วังคะวงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง และตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ สาหรับการย่อยสลายสีย้อม การผลิตแก๊, การสังเคราะห์สารคอมโพสิท เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา และพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางธรรม, การควบคุมสัณฐานวิทยาของตัวเร่งปฏิกิริยา ให้มีความเหมาะสมต่อปฏิกิริยาเฉพาะต่างๆ, การศึกษาสมบัติทางกายภาพ/เคมี ของตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่ออธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยา และเพื่อพัฒนาประสิท, การศึกษาการใช้ Non-thermal plasma ในการกระตุ้นตัวเร่งปฏิกิริยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สไฮโดร, การศึกษาสมบัติทางกายภาพ/เคมี เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นบรรจุ

Resume

Img

Researcher

ดร. อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและวัสดุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Synthesis of semiconductor nanostructures, Thin films and quantum dots for solar cells application

Resume