Search Result of "Buncha Chinnasri"

About 87 results
Img

Researcher

ดร. บัญชา ชิณศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอยศัตรูพืช และการป้องกันกำจัด

Resume

Img

งานวิจัย

พันธู์ข้าวขาวดอกมะลิไม่ไวแสง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัญชา ชิณศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชย (2013)

ผลงาน:การสำรวจและประเมินความเสียหายจากโรครากปมของมันสำปะหลัง

นักวิจัย: Imgดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.บัญชา ชิณศรี, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12345