Search Result of "Bua-in, S"

About 66 results
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธัญวลัย เกียรติทับทิว เลิศนรเศรษฐ์, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินปริมาณพื้นที่และคุณภาพของดินที่มีความเหมาะสมต่ำต่อการทำนาข้าว เพื่อการพัฒนาการจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพในการปลูกอ้อย ในจังหวัดหนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, Imgนายรฐนนท์ เจริญชาศรี, Imgดร.วิทยา จินดาหลวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล, Imgดร.รวิยา ทองย่น, Imgดร.สุมิตรา วัฒนา, Imgนายกฤดิโสภณ ดวงกมล, Imgนายอนุวัชร โพธินาม

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลโนนคูณ จังหวัดหนองบัวลำภู (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234