Search Result of "Breeds (animals)"

About 9 results
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:แนวโน้มความสามารถทางพันธุกรรมสำหรับน้ำหนักแรกเกิด และหย่านมของโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การศึกษาทางลักษณะปรากฏและทางพันธุกรรมของลักษณะลูกตายแรกคลอดในแม่สุกรแลนด์เรซและลาร์จไวท์ที่ถูกเลี้ยงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Img
Img
Img

Researcher

ดร. พรรณนภา ศักดิ์สูง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พันธุศาสตร์ของหม่อน - ไหม

Resume

Img

Researcher

นาย สมบัติ ประสงค์สุข

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. พยัตติพล ณรงคะชวนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Soil Bioengineering , GIS Developer

Resume

Img

Researcher

ดร. ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์สัตว์, สถิติและการจัดการฟาร์ม

Resume

Img

Researcher

ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืช, พัฒนาการของพืช

Resume