Search Result of "Brand Experience"

About 5 results
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของประสบการณ์ต่อแบรนด์ที่มีต่อคุณค่าแบรนด์ร้านหนังสือ X (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Best Paper Award (2021)

ผลงาน:ผลกระทบของประสบการณ์ต่อแบรนด์ที่มีต่อคุณค่าแบรนด์ร้านหนังสือ X

นักวิจัย: Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

Doner:การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564

Img

Researcher

นาง ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตลาด, การสื่อสารการตลาด, การตลาดขั้นสูง, การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

Resume