Search Result of "Boonsong Sillapachroenkul"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Anaerobic biological treatment of frozen seafood wastewater

ผู้แต่ง:ImgBoonsong Sillapachroenkul, ImgDr.Nusara Sinbuathong,

วารสาร:

Img Img

Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพจากน้ำเสียอุตสาหกรรมที่มีค่าความเค็มสูง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุษรา สินบัวทอง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. นุษรา สินบัวทอง

ที่ทำงาน:ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Resume