Search Result of "Boonprasert SANGDET"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการได้รับการยอมรับ ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบทศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านบางแหวน ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ผู้เขียน:ImgBoonprasert SANGDET

ประธานกรรมการ:Imgศัลยา สุขะนิวัตติ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายนิติ ผดุงชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf