Search Result of "Boonlue, S."

About 49 results
Img

Researcher

ดร. บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาสันสกฤต-บาลี, ภาษาไท, ศาสนา-ปรัชญา, วาทการ

Resume

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พจนานุกรมภาษาคำเมือง – ไทย – อังกฤษ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจริยา สุพรรณ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ภาษาในเพลงไทยสากลที่สะท้อนวัฒนธรรมไทย

ผู้เขียน:Imgวริศรา โกรทินธาคม

ประธานกรรมการ:ImgSurasith Thairatana

กรรมการร่วม:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงวิเคราะห์ลีลาภาษาไทยในบทความของหนุ่มเมืองจันทน์ จากนิตรสารมติชนสุดสัปดาห์

ผู้เขียน:ImgKamontip LIMAPIRAK

ประธานกรรมการ:Imgนายชลอ รอดลอย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวิภากร วงศ์ไทย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทย

ผู้เขียน:Imgสกาวรัตน์ คงนคร

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวิชาติ บูรณะประเสริฐสุข, Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ภาษาในรหัสการสั่งการของวิทยุสื่อสารตำรวจ

ผู้เขียน:Imgเกษม สังข์ภิรมย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSupatra Indana

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาอุปลักษณ์ในการ์ตูนผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พ.ศ. 2549

ผู้เขียน:Imgณราวิตญ์ มีดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSurasith Thairatana

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลีลาภาษาในงานเขียนของวาณิช จรุงกิจอนันต์

ผู้เขียน:Imgชไมพร ฉายเหมือนวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชลอ รอดลอย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวิภากร วงศ์ไทย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาคำสื่อจินตภาพในเพลงโคราช ของกำปั่น บ้านแท่น

ผู้เขียน:Imgวุธยา สืบเทพ

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชลอ รอดลอย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวิภากร วงศ์ไทย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ภาษาไทยในงานเขียนของ บินหลา สันกาลาคีรี

ผู้เขียน:Imgกนกวรรณ วิธุรกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศึกษาลักษณะภาษาถิ่นจันทบุรี: กรณีศึกษาตำบลท่าช้าง และตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgพรโชค อู๋สมบูรณ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายชลอ รอดลอย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศึกษาการใช้ภาษาและเนื้อหาในนิตยสารส่งเสริมการเรียนภาษาไทยสำหรับเยาวชน

ผู้เขียน:Imgสุมิตรา จิตศรัทธา

ประธานกรรมการ:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคมไทยจากเรื่องสั้นในช่วง พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2549

ผู้เขียน:Imgอนงค์ จันทรวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123