Search Result of "Boonlue, S"

About 49 results
Img

Researcher

ดร. บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาสันสกฤต-บาลี, ภาษาไท, ศาสนา-ปรัชญา, วาทการ

Resume

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศึกษาลักษณะภาษาถิ่นจันทบุรี: กรณีศึกษาตำบลท่าช้าง และตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgพรโชค อู๋สมบูรณ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายชลอ รอดลอย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาอุปลักษณ์ในการ์ตูนผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ พ.ศ. 2549

ผู้เขียน:Imgณราวิตญ์ มีดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSurasith Thairatana

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทย

ผู้เขียน:Imgสกาวรัตน์ คงนคร

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวิชาติ บูรณะประเสริฐสุข, Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ภาษาในรหัสการสั่งการของวิทยุสื่อสารตำรวจ

ผู้เขียน:Imgเกษม สังข์ภิรมย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSupatra Indana

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เอกลักษณ์ของภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยที่ปรากฎในนิทานพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgปิยณัฐ สุนทรประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กลวิธีการตั้งชื่ออาหารและอุปลักษณ์ในภาษาไทยและภาษาจีน

ผู้เขียน:Imgจิง ลู

ประธานกรรมการ:ImgSurasith Thairatana

กรรมการร่วม:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงวิเคราะห์ลีลาภาษาไทยในบทความของหนุ่มเมืองจันทน์ จากนิตรสารมติชนสุดสัปดาห์

ผู้เขียน:ImgKamontip LIMAPIRAK

ประธานกรรมการ:Imgนายชลอ รอดลอย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวิภากร วงศ์ไทย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
Img

ที่มา:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมเกียรติ รักษ์มณี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ภาษาไทยในงานเขียนของ บินหลา สันกาลาคีรี

ผู้เขียน:Imgกนกวรรณ วิธุรกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ภาษาในเว็บไซต์หน้าข่าวเศรษฐกิจของกระทรวงการคลัง

ผู้เขียน:Imgฉัตรสุดา คล้ำฉิม

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ภาษาไทยในวารสาร "ศิริราชประชาสัมพันธ์"

ผู้เขียน:Imgภัทรรัฏฐ์ วิชะยะวงษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.โกวิทย์ พิมพวง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลีลาภาษาในนวนิยายของกิ่งฉัตร

ผู้เขียน:ImgDanayawan JAMNIYOM

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

123