Search Result of "Boonek, P"

About 7 results
Img

Researcher

ดร. วรฐ คูหิรัญ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Fractal Antenna Engineering, Mathematical and Computational Methods in Engineering and Science

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบสายอากาศที่มีวัสดุชนิดเมตาเป็นส่วนประกอบโดยใช้การหาค่าดีที่สุดแบบพาร์ทิเคิลสวอร์ม (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรฐ คูหิรัญ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)