Search Result of "Blue swimming crab"

About 185 results
Img

งานวิจัย

ธนาคารปูกับการอนุรักษ์ทรัพยากรปูในธรรมชาติ กรณีศึกษา การทำธนาคารปูม้าในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายลิขิต ชูชิต, Imgนายเทพบุตร เวชกามา, Imgนางสาววาสนา อากรรัตน์

แหล่งทุน:ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การจัดการการเลี้ยงเพื่อเพิ่มอัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus) วัยอ่อน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาววาสนา อากรรัตน์

แหล่งทุน:ทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การอนุบาลลูกปูม้า ระยะ Zoea 4 ถึง First Crab ในกระชังแขวนลอยในบ่อดิน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเทพบุตร เวชกามา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

แหล่งทุน:คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910