Search Result of "Black gram"

About 29 results
Img

งานวิจัย

การทำแผนที่ยีนแบบละเอียดของสอง QTL หลักที่ควบคุมลักษณะการต้านทานด้วงถั่วในถั่วเขียวผิวดำ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอรอุมา ตนะดุลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ศึกษาการทำคุกกี้จากถั่วเขียวผิวดำเปรียบเทียบกับถั่วเขียวและถั่วมะแฮะ

ผู้เขียน:Imgนายสมชาย ประภาวัต, ImgYenchai Titathan, ImgDuangchan Hengswadi, Imgนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Cookies made from either wheat flour, wheat flour containing 10, 20, 25, and 30% by weight of black gram flour or mungbean flour, or pigeon pea flour were evaluated. It was shown that cookies prepared from wheat flour, wheat flour containing 10% of black gram flour or 10 and 20% of mungbean flour or 10% of pigeon pea flour by weight were the best accepted by the panelists in term of color, flavor, texture and acceptability when compared with the other samples in each group (p< 0.05). The protein contents of the best accepted cookies prepared from wheat flour containing 10% of black gram flour or 20% of mungbean flour or 10% of pigeon pea flour by weight were 7.45, 8.49, and 7.56% on dry weight basis , respectively. The fat contents were 32.84, 26.82, and 28.47% on dry weight basis, respectively while the protein and fat contents of cookies made from wheat flour alone were 6.90 and 31.41% on dry weight basis, respectively. The protein quality of the best accepted cookies made from 10% of black gram flour or 20% of mungbean flour or 10% of pigeon pea flour by weight showed higher chemical score of lysine at 60-69% comparing to 49% of cookies made from wheat flour alone. These were due to the added flours such as black gram flour, mungbean flour and pigeon pea flour whose proteins were rich in essential amino acid lysine content.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 032, Issue 3, Jul 98 - Sep 98, Page 319 - 328 |  PDF |  Page 

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:ผลของสารละลายโอโซนและน้ำร้อนที่มีต่อความงอกและการควบคุมเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ ถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดำ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:ผลของสารละลายโอโซนที่มีต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์ และการควบคุมเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดำ

Img

Researcher

นางสาว อรอุมา ตนะดุลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืชเพื่อพลังงานทดแทน (เน้นสาหร่าย และพืชไร่), ปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยเครื่องหมายทางชีวโมเลกุล

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Regional and Seasonal Effects on Phenology of Mungbean ( Vigna radiate ( L.) Wilczek ) and Black Gram ( Vigna radiate ( L.) Hepper ) in Thailand)

ผู้เขียน:ImgA.Pookpakdi, ImgA. Chinchest, ImgS. Laoh siriwong, ImgP. Laosuwan, ImgT. Maolanont, ImgR.J. Lawe, ImgB.C. Imrie

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Knowledge of how the environment affects the development and growth of a crop, and how different genotypes respond to particular environmental factors, is a prerequisite to directed plant improvement. This paper is a progress report on a collaborative study being conducted within Thailand to examine the regional and seasonal components of environmental effects on growth and development of fourteen mungbean ( Vigna radiate ( L .) Wilczek ) and six black gram ( Vigna radiate ( L .) Hepper ) genotypes. In the study, sowings of all genotypes were made at monthly intervals in five locations distributed throughut Thailand : Phitsanulok, Khon Kaen, Chainat, Kamphaengsean and Hat Yai. Plantings commenced in mid-1986 and ended in mid-1987. Phenological data from the first six months of the study are presented and discussed in terms of two key climatic factors affecting plant growth and development, daylength and temperature. Averaged over genotypes, effects of location and sowing date were large. In general, flowering occurred earlier at more southern locations and, as swoing was delayed from May to September. However there were also significant genotype interactions with planting locations and sowing dates. In general, the phonological responses observed within both mungbean and black gram were consistent with either daylength insensitivity or quantitative short-day photoperiodic response.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 022, Issue 1, Jan 88 - Mar 88, Page 45 - 55 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของน้ำโอโซนที่มีต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดำ

ผู้เขียน:Imgอารียา นาวินปกาสิตย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgจวงจันทร์ ดวงพัตรา, Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:Khon Kaen University Nong Khai Campus

หัวเรื่อง:Effect of Extrusion Conditions on Physical and Functional Properties of Black Gram Bean

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ศึกษาการทำอาหารขบเขี้ยวจากถั่วนิ้วนางแดง โดยใช้เครื่องคุกเกอร์เอ็กซ์ทรูดเดอร์สกรูคู่

ผู้เขียน:Imgนายสมชาย ประภาวัต, ImgPracha Boonyasirikool, ImgChulaluk Charunuch

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Rice bean snacks were prepared by using a twin screw extruder ZE 25x33 D. They were prepared from rice bean flour, rice bean flour adding mungbean flour, black gram flour, rice flour, wheat flour, cassava starch, corn grit and full fat soy flour. The average score from sensory evaluation of seventeen formulae of rice bean snacks in terms of color, flavor, texture and acceptability showed that two formulae of rice bean snack which were formulae number 9 prepared from rice bean flour adding 20.0% rice flour, 2.5% wheat flour and 20.0% corn grit ; rice bean snack formulae number 14 prepared from rice bean flour adding 23.8% black gram flour, 21.4% rice flour, 21.4% corn grit and 4.8% full fat soy flour, respectively, were best accepted by the panelists when compared with the rest of the samples. The protein content of the best accepted two formulae (formulae number 9 and 14) of rice bean snack were 15.23 and 16.25% and fat content were 9.10 and 11.95% on dried basis, respectively. The protein quality of the best accepted two formulae of rice bean snack (formulae number 9 and 14) showed higher chemical score of methionine + cystine, 94 and 97% and higher PER ranged from 1.92 ? 0.13 and 2.00?0.11, compared to 69% of rice bean snack formula number 1 and 12 prepared from rice bean flour alone and rice bean flour adding 4.8% full fat soy flour, respectively, and the PER were 1.60?0.19 and 1.76?0.12 while the PER of casein was 2.50?0.17.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 2, Apr 96 - Jun 96, Page 200 - 210 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การกู้คัพภะจากการผสมข้ามชนิดระหว่างถั่วเขียวผิวมัน (Vigna radiata)กับถั่วเขียวผิวดำ (V.mungo) โดยการเพาะเลี้ยงออวุลและการตรวจสอบความเป็นลูกผสมด้วยเทคนิค RAPD

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal

หัวเรื่อง:การกู้คัพภะจากการผสมข้ามชนิดระหว่างถั่วเขียวผิวมัน (Vigna radiata)กับถั่วเขียวผิวดำ (V.mungo) โดยการเพาะเลี้ยงออวุลและการตรวจสอบความเป็นลูกผสมด้วยเทคนิค

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal

หัวเรื่อง:การกู้คัพภะจากการผสมข้ามชนิดระหว่างถั่วเขียวผิวมัน (Vigna radiata)กับถั่วเขียวผิวดำ (V.mungo) โดยการเพาะเลี้ยงออวุลและการตรวจสอบความเป็นลูกผสมด้วยเทคนิค RAPD /

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. กุลนาถ ทองขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:พิษวิทยาทางอาหาร, จุลชีววิทยาทางอาหาร, การผลิตน้ำส้มสายชูหมัก

Resume

Img

Researcher

ดร. กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เคมีอาหาร, การวิเคราะห์อาหาร, ความปลอดภัยอาหารทางเคมี

Resume

12