Search Result of "Black Soldier Fly"

About 57 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้หนอนแมลงวันลาย (Hermetia illucens) ในการจัดการขยะอินทรีย์ (2022)

หัวหน้าโครงการ:นายจตุรงค์ เหลาแหลม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมควร โพธารินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวเรียม ยินดี, Imgนางสาวสุกานดา ไชยยง, Imgนายจตุรงค์ เหลาแหลม, Imgนายสิทธิศักดิ์ ณรงค์ศักดิ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาจีโนมเชิงหน้าที่ และการกำหนดคุณลักษณะผลผลิตของแมลงวันลาย (Hermetia illucens) พร้อมการประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารส่งเสริมสุขภาพและมูลค่าสูง โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างความมั่นคงด้านอาหาร และสามารถพัฒนาต่อยอดเชิงอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จันทร์ธา วงษ์อู่ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิชชา อิ่มอร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, รองศาสตราจารย์, Imgนายณัฐพงษ์ ปานขาว, Imgนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภวิกา ลิ้มอุดมพร, อาจารย์, Imgดร.มงคล พงษ์สุชาติ, อาจารย์, Imgดร.อัครศิริ แสงสว่าง, อาจารย์, Imgดร.อธิภัทร เงินหมื่น, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การศึกษาอาหารต่างชนิดต่อการเลี้ยงแมลงวันลาย(Hermetia illucens L.) (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยุวธิดา ศรีพลแท่น, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
123