Search Result of "Biology of plant pathogenic bacteria and fungi"

About 1 results
Img

Researcher

ดร. ปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Biology of plant pathogenic bacteria and fungi, Plant disease management, Taxonomy of fungi

Resume