Search Result of "Biological properties"

About 25 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาปริมาณธาตุอาหาร สมบัติทางเคมีและชีวภาพน้ำหมักชีวภาพเพื่อกำหนดอายุการเก็บรักษา (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อตินุช แซ่จิว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวชมนาถ เกิดคง, Imgดร.ชาลินี คงสุด

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ2562

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของกากมันสำปะหลัง

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาวิธีการลอกกาวจากเส้นไหมไทยด้วยเอนไซม์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:เซอริซินจากรังไหม และสมบัติทางชีวโมเลกุล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางชีวภาพของเนื้อไก่จากโรงฆ่าไก่ขนาดเล็ก

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของกากมันสำปะหลัง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:กลไกใหม่ของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งเชื้อสาเหตุโรคใบจุดนูนถั่วเหลือง

Img
Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของโยเกิร์ตชนิดที่มีและไม่มีส่วนผสมของเชื้อ Lactobacillus acidophilus และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประมวล ทรายทอง

Img
Img
Img

Researcher

ดร. สิรี ตั้งบุญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Polymers , nanoparticles

Resume

12