Search Result of "Biological nitrogen removal"

About 32 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Biological Nitrogen Removal in Centralized Wastewater Treatment Plants: Thailand, Japan, and USA

ผู้แต่ง:Img pongsak noophan, Associate Professor, ImgJunko Munakata Marr,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Nitrous Oxide Emission Sampling Method for Wastewater Treatment Plant with Biological Nitrogen Removal

ผู้เขียน:Imgสันธยา มิ่งมงคล

ประธานกรรมการ:Imgพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:The 1st International Conference on Environmental Science, Engineering and Management

หัวเรื่อง:The Nitrous Oxide Emission Sampling Method on Full Scale Biological Nitrogen Removal Wastewater Treatment Plant in Bangkok

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์น้ำเสียในประเทศไทย (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:biological nitrogen removal and water reuse

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียด้วยกระบวนการชีวภาพแบบใหม่ผ่านไนตริฟิเคชั่นบางส่วน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียด้วยกระบวนการชีวภาพผ่านไนตริฟิเคชั่นบางส่วน

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาจุชีพพร้อมใช้สำหรับการบำบัดไนโตรเจนโดยกระบวนการทางชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

12