Search Result of "Biological Nutrient Removal"

About 9 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Nitrogen Removal Efficiency of Conventional Biological Nutrient Removal in Bangkok and Samut-prakan, Thailand

ผู้แต่ง:Img pongsak noophan, Associate Professor, ImgChalermraj Wantawin,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

Researcher

ดร. สุภาภรณ์ พันวิลัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ิBiological nutrient removal, Anaerobic digestion, Anammox, Bioremedation

Resume

Img

Researcher

ดร. มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการคุณภาพน้ำ การผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา การบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรม , การผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา , การบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรม , Math Model in Biological Treatment

Resume

Img

Researcher

นาย สุเทพ สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา, ระบบท่อในอาคาร , ระบบดับเพลิง, โครงการศึกษาวิเคราะห์วางแผน

Resume

Img

Researcher

ดร. สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเคลื่อนตัวของมลพิษในน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และในทะเล, การบำบัดมลพิษด้วยกระบวนการ photocatalysis, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวัฏจักรชีวิต

Resume

Img

Researcher

พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:biological nitrogen removal and water reuse

Resume