Search Result of "Bioactivity"

About 52 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดจากแคลลัสพะยอม (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:ฤทธิ์ของสารสกัดและสารที่ปลดปล่อยจากไซยาโนแบคทีเรีย Scytonema varium TISTR 8277 ต่อการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห์แสง

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Characterization and bioactivities of young rice protein hydrolysates

ผู้แต่ง:ImgDr.Thidarat Pantoa, ImgKubota, M., ImgDr.Prisana Suwannaporn, Associate Professor, ImgKadowaki, M.,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เรื่อง พฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารจากพืชป่าในประเทศไทยเพื่อการกำจัดแมลงศัตรูพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มก. วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกล้วย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เรื่อง พฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารจากพืชป่าในประเทศไทยเพื่อการกำจัดแมลงศัตรูพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์

123