Search Result of "Bioactivity"

About 41 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดจากแคลลัสพะยอม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดจากแคลลัสพะยอม (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Comparative Phytochemistry of Gonocaryum lobbianum (Miers) Kurz (Cardiopteridaceae) and Its Bioactivity

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:ฤทธิ์ของสารสกัดและสารที่ปลดปล่อยจากไซยาโนแบคทีเรีย Scytonema varium TISTR 8277 ต่อการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห์แสง

Img

งานวิจัย

การประดิษฐ์และสมบัติของอนุภาคนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีสารแทนที่ในโครงสร้าง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิมสิรี สุวรรณะ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:ฤทธิ์ของสารสกัดและสารที่ปลดปล่อยจากไซยาโนแบคทีเรีย Scytonema varium TISTR 8277 ต่อการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห์แสง

Img
Img

ที่มา:คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มก. วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกล้วย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เรื่อง พฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารจากพืชป่าในประเทศไทยเพื่อการกำจัดแมลงศัตรูพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์

123