Search Result of "Bighead catfish"

About 27 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนา probiotics ในปลาดุกอุย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การโคลนและการแสดงออกของยีน Immunoglobulin M สายหลักของปลาดุกอุย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อการติพิมพ์ระดับปริญญาเอก

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ

Resume

12