Search Result of "Benjawan PUTTHIJIRANGKOON"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัญหาการนำระบบเครือข่ายอินทราเน็ตมาใช้ในองค์กร: ประสบการณ์จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้เขียน:ImgBenjawan PUTTHIJIRANGKOON

ประธานกรรมการ:Imgนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf