Search Result of "Behaviours of students"

About 1 results
Img

งานวิจัย

ศึกษาพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนิสิตหลักสูตรศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชูศรี บัณฑิตวิไล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการหลักสูตรศศ.บสาขาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)