Search Result of "Beef cattle"

About 190 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

The Optimal Farm Size Analysis of Pon Yang Kham Beef Cattle

ผู้แต่ง:ImgDr.Sitthinan Wiwatthanapornchai, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารผสมครบส่วนสำหรับโคเนื้อ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิชาด เขจรศาสตร์, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

โครงการอุตสาหกรรมการเกษตร กรณีศึกษาโคเนื้อ (2017)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.อำนาจ ธีระวณิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววารุณี ตันติวงศ์วาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.อำนาจ ธีระวณิช

แหล่งทุน:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการถ่ายทอดงานวิจัยเรื่องการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนสู่ประชาชน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปรีชา อินนุรักษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนาย มนัส เรียบร้อย, Imgดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, Imgดร.จรัญ จันทลักขณา, ศาสตราจารย์, Imgนายปรารถนา พฤกษะศรี, ศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต, รองศาสตราจารย์, Imgนายเกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์, Imgดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมทบ ขันทอง, Imgนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, Imgนายวรเทพ ชมภูนิตย์, Imgนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน), Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม, Imgนางสาวอุสา (ลูกจ้างชั่วคราว) คำกองแก้ว, Imgนางนนทยา ภัทรศีลสุนทร

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
12345678910