Search Result of "Beauty Clinic"

About 5 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยการตลาดในการใช้บริการเสริมความงาม "รีเจน บิวตี้ คลินิค "

ผู้เขียน:Imgรจเรธ ปรีกราน

ประธานกรรมการ:Imgนายองอาจ ปทะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

Resume