Search Result of "Battery management"

About 13 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Ultra-Capacitors and Battery Management System of Electric Vehicles

ผู้แต่ง:ImgDr.Uthane Supatti, Assistant Professor, Imgนายศราวุฒิ สังฆ์ธรรม,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

Ultra-capacitors and Battery Management System for Electric Vehicles

ผู้แต่ง:Imgศราวุฒิ สังฆ์ธรรม , ImgDr.Uthane Supatti, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

ระบบการจัดการแบตเตอรี่ร่วมกับตัวเก็บประจุจอมพลังสำหรับรถไฟฟ้า (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครื่องต้นแบบระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่แบบแยกกลุ่มสตริงสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุมารินทร์ แสงพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. สมชาย เบ้าทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Energy and Environmental Monitoring System, Battery Management System, Internet of Things, Precision Agriculture

Resume

Img

Researcher

ดร. กุลวดี สมบูรณ์วิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:data science, data mining, database, information retrieval, information system, ฺBig Data

Resume

Img

Researcher

ดร. อุมารินทร์ แสงพานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมไฟฟ้า, เทคโนโลยีพลังงาน พลังงานหมุนเวียน ระบบไฟฟ้ากำลัง, การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม

Resume

Img

Researcher

นางสาว ณัฐปภัสร์ จันทร์สาขาธนา

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วัสดุ, รังสี

Resume

Img

Researcher

ดร. อัจฉรา พิเชฐจำเริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Power Electronics, Battery Management System, Transmission System, Smart Grid, Wind Generation System

Resume

Img

Researcher

ดร. อุเทน สุปัตติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Power Electronics, Renewable Energy, Hybrid Electric Vehicle, Microgrid, Smart Grid

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Power Electronic

Resume

Img

Researcher

ดร. รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Resume