Search Result of "Bangkaen Campus"

About 33 results
Img

งานวิจัย

ความตระหนักในการใช้โทรศัพท์มือถือให้ปลอดภัยของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความรู้ความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559 ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2018)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgมณฑิรา เหลียวตระกูล , Imgพัชรนันท์ รุ่งเจริญ , Imgกุลิสรา นรสาร , Imgศศิกาญจน์ เพิ่มดี , Imgขวัญกมล เมฆลอย , Imgกันต์สินี เกษมธรรมากร , Imgณัฐกาญจน์ ตยางคนนท์ , Imgมนัสพร ทองคำ , Imgสุรัตนชัย ขำชื่น, Imgกุลธิดา เพ็ชรฤาชา , Imgณัฐชณัญ ผลจันทร์ , Imgมินตรา คนึงเหตุ , Imgกานติกร บุญกว้าง , Imgธนพรรณ สุขศรีจักรวาฬ , Imgลักษณารีย์ พาณิชย์ชาญชัย , Imgนัตติมา ชนันทวารี , Imgชัชชญา จีนธาดา, Imgบุญสิตา ทัดสวัสดิ์ , Imgพัชชาภา จันทสุวรรณโณ , Imgวรพรรณ บุรินทรโกษฐ์ ,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินดิจิตัล (Cryptocurrency) ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2018)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgณัฐธยาน์ ทินโสม , Imgพรรณภัทร ราชาภรณ์ , Imgพิชญาภา บุรพเจตนา , Imgรินลดา แจ้งศิริกุล , Imgขนิษฐา ชูช่อแก้ว , Imgธนัชชา สุขวิเศษ , Imgสุชานันท์ พัฒน์สินศิริ, Imgสิรีธร ตันศิริ , Imgกาญจนาภา คลามานนท์ , Imgพัณณิตา บุญพงษา , Imgณัฐสินี ดวงเพ็ชร , Imgศุภวิชญ์ วุฒิลักษณ์ , Imgพัฒนา ภัทรพักตร์ , Imgปรัชญา ปัตตพงศ์ , Imgรสธร สงคราม , Imgวรางคณา หนูรอด , Imgปาจรีย์ ลี้ประเสริฐ , Imgจงสฤษฎ์ ศรีสุวรรณ , Imgณัฐดนัย ฉันทกุล , Imgอภิวัฒน์ แก้วประดับ , Imgนภัสวรรณ พงษ์กลอย, Imgเนติพงษ์ ธูปบูชา , Imgกัลยนันท์ สวนเปี่ยม ,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความรู้ความเข้าใจต่อมาตรการในการจัดระเบียบวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2020)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgชนากานต์ เบ็ญจศิริวรรณ , Imgศุภิกา เกตุอยู่ , Imgศรีสุภางค์ วงศ์กาญจนาวัฒน์ , Imgเมธาวี จิตรสมหวัง , Imgศิริวรรณ ปัญญาคูณ , Imgจารุพัฒน์ พิมพ์เกษม , Imgพิมลักษณ์ กัลยาณวิสุทธิ์ , Imgไพลิน ชุมภูวัน , Imgพรชนก ขำนิพัฒน์ , Imgชินาธิป ธนอัญญาพร , Imgญาณิศา สัญวงค์ , Imgสโรชา ทองคำ , Imgนนทวรรณ เทียบขจิต , Imgกชพร รุ่งเรือง , Imgอัศวรี สัทธรรมพงศา , Imgปทิตตา ปุญญนิรันดร์ , Imgจิราภรณ์ แซ่ชั่น , Imgอาริยา อุ่นงามพันธุ์ , Imgพศบวร ถิ่นบ้านใหม่ , Imgอนัญญา ชาญนาวา , Imgอรณัฐ บุญสมบูรณ์สกุล , Imgชญานิษฐ์ บุรานนท์ , Imgกันต์พงษ์ เกียรติเรืองวัฒนา, Imgจตุภัค จำปารัตน์ ,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

ความรู้ความเข้าใจต่อความเจ็บป่วยจากอุปกรณ์ IT ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2020)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgฉัตรชัย ทูลธรรม , Imgธนโชติ น้อยปลอด , Imgธนธรณ์ สวัสดิ์โรจน์ , Imgภูมิภัทร เลิศวุฒิ , Imgวรรณชนก บำรุงเมือง , Imgภัคจิรา ทองใหญ่ , Imgณัฐณิชา สงวนวงษ์ , Imgภัณฑิรา แก้วแฝก , Imgปนัดดา กิตติโสภณธรรม , Imgอุบลวรรณ โหมดสุวรรณ, Imgสุจิตรา สุนทรชื่น , Imgปุญญพัฒน์ ศรวิไลวรรณ , Imgธิติสุดา บุษนาม , Imgชวนันท์ ชูเชิดรัตน์ , Imgวุฒิชัย ตันติวุฒิ , Imgวรางคณา สุ่มศิริ , Imgนิรชา แสงขา, Imgสุทธารมณ์ นุ้ยประสิทธิ์ , Imgพาณิภัค พุ่มลำเจียก , Imgเนตรทิพย์ วิมลมงคลพร , Imgนันทิยา ผิวผ่อง , Imgนารีรัตน์ อินทรนาค , Imgสาลินี ทรัพย์รวงทอง , Imgรัฐภูมิ คงสุวิทย์,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2020)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgชวัลพร บุญเกิด , Imgสินีนาฏ ศรีภักดี , Imgดาราวี สนธิเณร , Imgกิตติภพ เกิดกูลกิตติ์ , Imgธิติยา กิด่วน , Imgจอมพล กล่อมมิตร , Imgชยานันต์ ภุมรินทร์ , Imgนนรวี ชัยชมภู , Imgภัทรพล ศิลาโรจน์ , Imgศิริรัตน์ จั่นสังข์, Imgโสมนัส ผลโอฐ , Imgกาญจนา กลิ่นน้อย , Imgจินตรา เจียมสูงเนิน, Imgชลพรรฒน์ เคียนทอง , Imgฐิติ อุณยเกียรติ , Imgฐิติพัฒน์ สุดสงวน , Imgณัฐพร ทองแท้ , Imgธีรวีย์ ดอกสาคู , Imgประภัสสร ไชยธงรัตน์ , Imgร.ท.พงศ์พิสุทธิ์ ดิษฐพรสกุล , Imgวงศ์อมาตย์ อมาตยกุล, Imgวรวรรณ วัฒนศิริ , Imgวิภร มักสุขเสริม , Imgอิสรีย์รัก ยศกรกุลวงค์ , Imgเนติพงษ์ ธูปบูชา , Imgไท ทองดีเจริญ , Imgกอบกล้า บุญถิรพัฒน์ , Imgชาติภากร มัลละพุทธิรินทร์ , Imgณกร คำเมือง , Imgรัตพร ยกบญมา, Imgชญาภรณ์ คงจตุรฤกษ์, Imgพนัสพันธุ์ กู้แร่, Imgสุธาสินี โมกศิริ ,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2020)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgวสันต์ บรรจงช่วย , Imgกรรณิการ์ อุกฤษต์, Imgภัสกร อิ่มสมบูรณ์ , Imgวนารีย์ เอี่ยมตาก , Imgรักชนก เชื้อชา , Imgพรพิมล นาคะวิโรจน์ , Imgสุพิชฌาย์ อภิเดชพัชรกุล , Imgฐิติรัตน์ หงส์โต , Imgธิดาลักษณ์ จำเริญนุสิต , Imgชลิตา สารสุวรรณ์ , Imgอัครเดช มั่งมี , Imgปานหทัย พรหมแก้ว , Imgสุภชัย เพิ่มเกียรติศักดิ์ , Imgสิทธิพงษ์ ดาสงเคราะห์ , Imgอัธยา เกื้อเส้ง, Imgสุรีย์พร ตรีอินทร์ทอง , Imgศุภรัสมิ์ เพ็งอุดม , Imgเมวิการณ์ แก้วจันทร์ , Imgคมศักดิ์ บุญเปลื้อง , Imgปรินดา ศาตะมาน , Imgสุภาพร จันทะกี , Imgฐานิตา ยิ้มเรือง, Imgเบญจกุล รุ่งโรจน์วณิชย์ , Imgนภชล แจ้งศรีพงศ์, Imgจินตนา สุขภาคกิจ , Imgรัชเกล้า จารุบุตร, Imgวิลาวรรณ จงไกรจักร , Imgสรธร สมบูรณ์สุข , Imgพิมพกานต์ คงนาม , Imgมาลินี บุญอ่อน, Imgดวงนภา โสภารักษ์ , Imgชยพล เวชกิจ , Imgกุลนงค์ เตชะสุริยวรกุล , Imgปนัดดา เดชประแดง, Imgโชติรส โชคชัยธิติ , Imgณัฐพล อินจันทร์ ,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความพึงพอใจต่อสื่อสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2017)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgนางสาวสุวนันท์ หมายมั่น , Imgนายทรงชัย พรหมโยธิน, Imgนายปัณณทัต วัชรธัญญทิพย์ , Imgนายชิติสรรค์ หนูเนื่อง, Imgนางสาวนงพร พิกุลทอง, Imgนางสาวมาลีวัลย์ ชูชาติ, Imgนางสาวรังสิมา ศรีโปฏา, Imgนางสาวสมฤทัย คมสัน , Imgนายพีรพล คุณประเสริฐ, Imgนายธนภูมิ จาตุรัส , Imgนางสาววรรณพร แสงบัว, Imgนางสาววรรณพร เหลืองปรีดา , Imgนางสาวบุณฑริก ยอมเยาว์ , Imgสุโชค เดชะไกศยะ , Imgนางสาวทิตยาภรณ์ นาคศิลป์ธนัต , Imgนายทรงวุฒิ พลกิจ, Imgนายธนพล สุขอิ่ม, Imgนางสาวทิพย์สุดา จันทร์หอม , Imgนางสาวคณิตา บุตรเล็ก , Imgนายวัชรพงษ์ มาตทะจันทร์,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อการให้บริการของสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2017)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgนางสาวสุชานันท์ อารีกุล, Imgนางสาวกุลนารี ฟูเกียรติ, Imgนางสาวภาวี ศิลปลีลา, Imgนางสาวสุพินญา เจริญจักพัฒนา, Imgนางสาวพรสวรรค์ ดำเนินผล , Imgนางสาวชนม์นิภา สันตะนาโท , Imgนายวันเฉลิม ทองไทย, Imgนางสาวจิดาภา พุ่มโกสุม, Imgนางสาวปวีณ์ศญดา เดชาพัทธ์ธนบูรณ์, Imgนางสาวอุฬารรัตน์ สายสงวน, Imgนางสาวจันทร์พร วุฒิวรารักษ์, Imgนางสาวพรรษมน พรสิทธิ์มหาสิริ , Img นางสาวพรธิภา วงศ์ศักดา, Imgนางสาวศลิษา ตระกูลภูชัย , Imgนางสาวสิรินทรา ยูประพัฒน์, Imgนางสาววัชราพรอิศรางกูร ณ อยุธยา,

การประชุมวิชาการ:

12