Search Result of "Bang Pakong Basin"

About 5 results
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาพื้นฐานเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกง ประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume