Search Result of "Banana Shrimp"

About 25 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Histopathological changes of cotton shrimp disease in culture banana shrimp Penaeus merguiensis

ผู้แต่ง:ImgDr.Ong-ard Lawhavinit, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลของกระบวนการทางอาหารต่อความเป็นสารก่อภูมิแพ้ในกุ้งแชบ๊วยโดยเทคนิคทางโปรตีโอมิกส์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จันทรกานต์ พิภพมงคล, Imgพลตรีภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ, Imgพันเอกนายแพทย์ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบรูปแบบโปรตีนของกุ้งแชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis) จากการใช้สารละลายบัฟเฟอร์ ที่แตกต่างกัน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgศุภรดา คณารักสมบัติ

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย 2 ชนิดด้วยระบบปิด (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกำจัด รื่นเริงดี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย 2 ชนิดด้วยระบบปิด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกำจัด รื่นเริงดี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของกระบวนการทางอาหารต่อความเป็นสารก่อภูมิแพ้ในกุ้งแชบ๊วยโดยเทคนิคทางโปรตีโอมิกส์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:การเลี้ยงกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis, de Man) ด้วยระบบปิดหมุนเวียน

Img

ที่มา:วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Journal of the National Research Council of Thailand)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยแบบหนาแน่นโดยใช้โอโซนปรับปรุงคุณภาพน้ำ

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของกระบวนการทางอาหารต่อความเป็นสารก่อภูมิแพ้ในกุ้งแชบ๊วยโดยเทคนิคทางโปรตีโอมิกส์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12