Search Result of "Bamboo Shoot Processing"

About 6 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

A Knowledge Management Model for Local Wisdom in Bamboo Shoot Preservation Processing in Western Local Community of Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Apichat Jai-aree, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; โครงการย่อยที่ 7 ; การแปรรูปหน่อไม้จากไผ่บนที่สูง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวรัศมี ศุภศรี, Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์, Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

Img

Researcher

นาง อุไร เผ่าสังข์ทอง

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว ช่อลัดดา เที่ยงพุก

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม, การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Resume