Search Result of "Bacillus thuringiensis"

About 156 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความเกี่ยวข้องของกรดอะมิโนในโดเมนที่ 2 ต่อความเป็นพิษของโปรตีนสารพิษ Cry4Ba จากเชื้อ Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทส่งเสริมการวิจัยบุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678