Search Result of "Bacher, A"

About 17 results
Img
Img

Researcher

ดร. สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:-

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Metastable dissociation of anions formed by electron attachment

ผู้แต่ง:ImgZappa, F, ImgBeikircher, M, ImgMauracher, A, ImgDenifl, S, ImgProbst, M, ImgInjan, N, ImgDr.Jumras Limtrakul, Professor, ImgBacher, A, ImgEcht, O, ImgMark, TD, ImgScheier, P, ImgField, TA, ImgGraupner, K,

วารสาร:

Img Img

Img

งานวิจัย

การทำเครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้ในการบ่งชี้ชนิดพรรณไม้สกุลมะเดื่อพื้นเมืองของไทยเพื่อการอนุรักษ์ (2021)

หัวหน้าโครงการ:ดร. ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุธีร์ ดวงใจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร. ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

นางสาว ขวัญกมล ทวายตาคำ

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:พืชศาสตร์

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:algae, cyanobacteria, pigments

Resume

Img

Researcher

ดร. สุธีร์ ดวงใจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาป่าไม้

Resume

Img

Researcher

ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Bryophytes , Lichens, Ecology, Evolution, Applied phylogenetics

Resume

Img

Researcher

ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

Resume