Search Result of "BT Production"

About 8 results
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์บีทีชนิดน้ำเข้มข้นระดับกึ่งอุตสาหกรรม

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตและสูตรผลิตภัณฑ์ของเชื้อ Bacillus thuringiensis ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นสารชีวภาพในการควบคุมแมลง

ผู้เขียน:Imgอุษณีย์ ยิ่งยงทรัพย์มั่น

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgภคมน จิตประเสริฐ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ "ทรัพยากรไทย:ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย"

หัวเรื่อง:การพัฒนาโรงเรือนต้นแบบผลิตบีทีและไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืชในชุมชนเกษตรกรรม: เทคโนโลยีการผลิตแบคทีเรียบีทีอย่างง่าย

Img

Researcher

ดร. จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:โรควิทยาของแมลง การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยจุลินทรีย์ และความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง, Insect pathology, Microbial control of insects, Biodiversity of insects, Aquatic insects

Resume

Img

Researcher

ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีของยีน , เทคโนโลยีของเอนไซม์

Resume