Search Result of "B. Plangklang"

About 6 results
Img

งานวิจัย

ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้าในเขตจังหวัดสกลนคร (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Assessment of PV System for Decentralized Rural Electrification

ผู้แต่ง:ImgDr.Napaporn Phuangpornpitak, Associate Professor, ImgB. Plangklang,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Control Strategies for PV Hybrid Power Supply

ผู้แต่ง:ImgDr.Napaporn Phuangpornpitak, Associate Professor, ImgB. Plangklang, ImgK. Prompinit,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

Researcher

ดร. วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง, การป้องกันฟ้าผ่า, การประหยัดพลังงาน, ความปลอดภัยในการใช้เครื่องไฟฟ้า

Resume

Img

Researcher

ดร. นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมไฟฟ้า, พลังงานทดแทน

Resume