Search Result of "B. K. Bein"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การใช้อินฟราเรดราดิโอเมตรีในการควบคุมความหนาของฟิล์มเคลือบ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

การศึกษาสมบัติเชิงความร้อนและเชิงกลของฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยกกช้าง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)