Search Result of "Avian malaria"

About 10 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทศาสตร์

หัวเรื่อง:ค่าโลหิตวิทยา และอัลตร้าสรักเจอร์ของเซลล์เม็ดเลือด และการศึกษาไฟโลเจนีของปรสิตในเลือดที่พบในนกแสก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย เจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เวชศาสตร์การผลิตสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พยาธิวิทยาคลีนิคทางสัตวแพทย์, โลหิตวิทยาในสัตว์เลี้ยง โลหิตวิทยาในงู โลหิตวิทยาในสัตว์ป่า และโลหิวิทยาในสัตว์ปีก

Resume

Img

Researcher

ดร. ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวินิจฉัยโรคสัตว์ , เทคโนโลยีชีวภาพ , พันธุวิศวกรรม

Resume

Img

งานวิจัย

ค่าโลหิตวิทยา และลักษณะเฉพาะทางโมเลกุลของปรสิตในเลือดที่พบในนกล่าเหยื่อของหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์, Imgดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวนิรชรา โรจนแพทย์, Imgดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, Imgนายเกรียงศักดิ์ ไพรหิรัญกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาววัลยา ผ่องแผ้ว, อาจารย์, Imgนวลอนงค์ นาคคง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พยาธิวิทยาวินิจฉัยในสุนัขและแมว, อนุกรมวิธาน ชีววิทยาและการฟื้นฟูสุขภาพของนกล่าเหยื่อหรือนกนักล่า, โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในสัตว์ป่า

Resume