Search Result of "Automatic Control System"

About 24 results
Img

งานวิจัย

ชุดทดลองสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางประภาศรี สิงหรัตน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

ชุดสาธิตการทำงานของระบบเขื่อนยางอัดอากาศพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำพน จรัสจรุงเกียรติ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว ลัลลิฬา จิตร์สม, Imgนาย กฤษ ไทยเกื้อ, Imgนาย ประนิตย์ คำตรง, Imgนาย ประเสริฐ สัจจาแก้ว

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคโปสเตอร์ ระดับดีเด่น (2020)

ผลงาน:การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกข้าวโดยใช้เมล็ดพันธุ์ด้วยการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ

นักวิจัย: Imgดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช Imgนางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ์ Imgนายเอนก สุขเจริญ

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:ชุดสาธิตการทำงานของระบบเขื่อนยางอัดอากาศพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อำพน จรัสจรุงเกียรติ, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16

หัวเรื่อง:ชุดสาธิตการทำงานของฝายยางอัดลมพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ

Img
Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ชุดทดลองสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางประภาศรี สิงหรัตน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ต้นแบบการสร้างระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับโรงงานแปรสภาพแร่โมนาไซต์

ผู้เขียน:Imgอำนาจ น้ำค้าง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางมยุรี เทศผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติถังหมักแบบแพคเบด

Img

Researcher

นาย ทิตินัย เทียนแย้ม

ที่ทำงาน:ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร, ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกล

Resume

Img

Researcher

นาย พิสิษฐ์ อินทรวิรัตน์

ที่ทำงาน:ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เมคาโทรนิคและหุ่นยนต์, แมชชีนวิชั่น

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาต้นแบบชุดอุปกรณ์ควบคุมการรมยาธัญพืชด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
12