Search Result of "Automatic"

About 488 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เครื่องช่วยฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรอัตโนมัติ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาริณี อุ่ยตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

งานวิจัย

การออกแบบสร้างและพัฒนาเครื่องเสียบระบบกึ่งอัตโนมัติ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกฤษณะ เต็มตระกูล

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

ระบบคัดขนาดปลาตามความยาว (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สวทช และ บ.โชคสมุทร มารีน จำกัด

Img

งานวิจัย

การออกแบบเครื่องยืดหลังระบบอัตโนมัติ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบการหยอดเมล็ดพันธุ์พืชลงในถาดเพาะกล้าแบบอัตโนมัติ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชา หมั่นทำการ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาสร้างระบบล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรพงษ์ สว่างศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img

งานวิจัย

ขั้นตอนวิธีการตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเศรษฐกร กาเมือง, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชาญณรงค์ มาหลิน, Imgนายธเนศพล หลักคำ

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (หมวดทุนอุดหนุนวิจัย)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบตรวจวัดพฤติกรรมดินถล่มอัตโนมัติ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (9)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาแบบจำลองและระบบประมวลผลเพื่อการหาพื้นที่เสี่ยงภาวะแห้งแล้งแบบอัตโนมัติ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

Img

งานวิจัย

ชุดควบคุมระดับน้ำอัตโนมัติ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Img

งานวิจัย

ระบบทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgNatsupapong Baramethsakun

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345678910...