Search Result of "Auckpath Sawangsuriya"

About 13 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาการแตกร้าวและการทรุดตัวบริเวณไหล่ทางหลวงในพื้นที่ภาคกลาง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. สุสิทธิ์ ฉายประกายแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Geotechnical Engineering, Geotechnical Earthquake Engineering, Soil Dynamics, Ground Improvements

Resume

Img

Researcher

ดร. บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมปฐพี

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Soil Stabilization and Ground Improvement, Environmental Geotechnology

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาประเมินความแข็งแรงของหินผุผสม Portland Cement บดอัดแน่นในห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องมือ Dynamic Cone Penetrometer

ผู้เขียน:Imgฉกรรจ์ คันธชมภู

ประธานกรรมการ:Imgนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgAuckpath Sawangsuriya, Imgนายจิรพัฒน์ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์, ImgJutha Sunitsakul

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทดสอบคุณสมบัติด้านความแข็งแรงของวัสดุมวลหยาบบดอัดแน่นในห้องปฏิบัติการ

ผู้เขียน:Imgประวิทย์ เป้าทอง

ประธานกรรมการ:Imgนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgAuckpath Sawangsuriya, ImgJutha Sunitsakul

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมของดินเหนียวบดอัดที่เกี่ยวข้องกับการแตกร้าวของไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต

ผู้เขียน:Imgกฤช เหลาสุภาพ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgAuckpath Sawangsuriya, Imgดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาประเมินความแข็งแรงของวัสดุผิวทางเดิมผสมซีเมนต์บดอัดแน่นในห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องมือ Dynamic Cone Penetrometer

ผู้เขียน:Imgอาวุธ โพธิ์อุดม

ประธานกรรมการ:Imgนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgAuckpath Sawangsuriya, ImgJutha Sunitsakul

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินคุณภาพของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตในงานก่อสร้างทางหลวงของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgสุชาติ ชูศักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgAuckpath Sawangsuriya, Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection