Search Result of "Atsuo Kimurab"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

การคัดเลือกแลัจัดจำแนกแบคทีเรียสร้างโพลีแซคาร์ไรด์ (2012)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

Researcher

ดร. จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Molecular Enzymology, Soil Ecology

Resume