Search Result of "Assignment name checking method"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีการเช็คชื่อส่งงานโดยใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

นางสาว สมภิยา สมถวิล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Rehabilitation Sciences, Functional Anatomy and Human Movement

Resume

Img

Researcher

ดร. อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Rehabilitation Sciences, Functional Anatomy and Human Movement

Resume