Search Result of "Assessment Competency"

About 16 results
Img
Img
Img

ที่มา:การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ ๑๕ เรื่อง "การศึกษาเพื่ออนาคตของประเทศไทย"

หัวเรื่อง:การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครูพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

Img

ที่มา:การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง "การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย"

หัวเรื่อง:การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครูเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานวิจัยดีเด่น การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ ๑๕ เรื่อง "การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย" (2013)

ผลงาน:การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครูเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

นักวิจัย: Imgดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์ Imgดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.พัชรา วาณิชวศิน, รองศาสตราจารย์ Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, รองศาสตราจารย์ Imgผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ Imgรศ.ดร.วรรณ๊ แกมเกตุ

Doner:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครู

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พัชรา วาณิชวศิน, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วิจัยและประเมินผลการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตรและการสอน, คณิตศาสตร์, ทฤษฎีและวิธีสอนคณิตศาสตร์ , การพัมนาหลักสูตร

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หัวเรื่อง:การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครูเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

Img

ที่มา:การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 15 เรื่อง "การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย"

หัวเรื่อง:การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครูเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตครู

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พัชรา วาณิชวศิน, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การวัดผลการศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. เอกรัตน์ ทานาค, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา การสอนเคมี การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับผู้เรียน

Resume

Img

Researcher

ดร. พัชรา วาณิชวศิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ภาวะผู้นำ การสื่อสาร การสอน การจัดการความรู้ การบริหาร กลยุทธ์ การตลาด, นวัตกรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การวัดและการประเมินผลการศึกษา , วิจัยการศึกษา

Resume