Search Result of "Assessing Students' Achievement"

About 1 results
Img

งานวิจัย

Evaluation Assessing Students' Achievement Of Learning Outcomes (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชูศรี บัณฑิตวิไล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศศ.บ ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)